tailieunhanh - Thông tư số 65/2002/TT-BTC

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 65/2002/tt-btc', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ TÀI CHÍNH Số 65 2002 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 8 năm 2002 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 65 2002 TT-BTC NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC. KHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHO THƯƠNG NHÂN VAY ĐỂ DỰ TRỮ BÁN LẺ CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU VÀ MUA NÔNG LÂM SẢN TẠI KHU VỰC II III MIỀN NÚI HẢI ĐẢO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC Thi hành khoản 2 điều 1 Nghị định số 02 2002 NĐ-CP ngày 3 1 2002 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 20 1998 NĐ-CP ngày 31 3 1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi hải đảo và vùng đồng bào dân tộc Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp bù chênh lệch lãi suất cho các Ngân hàng thương mại Nhà nước thực hiện huy động vốn cho thương nhân vay để dự trữ bán lẻ các mặt hàng thiết yếu và mua nông lâm sản tại khu vực II III miền núi hải đảo vùng đồng bào dân tộc như sau 1. Đối tượng áp dụng Đối tượng được cấp bù chênh lệch lãi suất hướng dẫn tại Thông tư này là các Ngân hàng thương mại Nhà nước thực hiện nhiệm vụ cho thương nhân vay để dự trữ bán lẻ các mặt hàng thiết yếu và mua nông lâm sản tại khu vực II III miền núi hải đảo và vùng đồng bào dân tộc gọi tắt là cho thương nhân vay theo qui định của Nghị định số 02 2002 NĐ-CP ngày 3 1 2002 của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 2. Phạm vi và nguyên tắc cấp bù - Phạm vi cấp bù chênh lệch lãi suất là cấp bù số giảm 20 lãi suất cho vay thông thường đối với thương nhân đã vay vốn của các Ngân hàng thương mại Nhà nước. Tổng số tiền cấp bù chênh lệch lãi suất hàng năm được thực hiện trong phạm vi dự toán Ngân sách Nhà nước hàng năm đã được Quốc Hội quyết định. - Số tiền cấp bù chênh lệch lãi suất được tính toán trên cơ sở dư nợ trong hạn cho thương nhân vay tương ứng với thời gian dự trữ bán lẻ các mặt hàng thiết yếu và mua nông lâm sản tại khu vực II III miền núi hải đảo và vùng đồng bào dân tộc với 20 mức lãi suất cho vay thông thường thực tế. - Các Ngân hàng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
299    140    2    28-03-2023
5    149    0    28-03-2023
287    136    0    28-03-2023
23    130    1    28-03-2023
9    120    0    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.