tailieunhanh - Quyết định số 805/2001/QĐ-NHNN

Quyết định số 805/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng trong ngành Ngân hàng do Ngân nhàng Nhà nước Việt Nam ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 805 2001 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 06 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 2 3 1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 56 1998 NĐ-CP ngày 30 7 1998 của Chính phủ quy định các hình thức đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc chính phủ UBND các cấp cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thi đua khen thưởng trong ngành Ngân hàng . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Quyết định số 81 QĐ-NH9 ngày 8 4 1997 của Thống đốc NHNN Công văn số 1241 CV-NHNN9 ngày 26 12 1999 của Thống đốc NHNN và các văn bản về công tác thi đua khen thưởng của ngành Ngân hàng trái với Quyết định này hết hiệu lực thi hành. Điều 3. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Ngân hàng Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc ngành Ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Lê Đức Thuý QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG Ban hành kèm theo Quyết định số 805 2001 QĐ-NHNN ngày 21 tháng 6 năm 2001 của Thống đốc NHNN Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quy chế này nhằm cụ thể hoá các hình thức đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của ẩ hà nước áp dụng trong ngành ẩ gân hàng. Điều 2. Phạm vi điều chỉnh. Các cá nhân tập thể thuộc ngành ẩ gân hàng gồm ẩ gân hàng thương mại ẩ hà nước ẩ gân hàng thương mại cổ phần ẩ gân hàng liên doanh chi nhánh ẩ gân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt ẩ am Quỹ Tín dụng ẩ hân dân sau đây gọi tắt là các Tổ chức tín dụng - TCTD các đơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.