tailieunhanh - Master gmat 2010 part 72

Regarding a means for achieving an end. In the early Indian Wars, since the . Cavalry had repeating rifles and the Native Americans had only bows and arrows, the soldiers had a distinct tactical advantage. tactic (noun). tangential (adjective) Touching lightly; only slightly connected or related.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.