tailieunhanh - Nghị định 110/2004/NĐ-CP

Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 110 2004 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 4 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002 Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ NGHỊ ĐỊNH Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 1. Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội tổ chức xã hội tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân sau đây gọi chung là cơ quan tổ chức . 2. Công tác văn thư quy định tại Nghị định này bao gồm các công việc về soạn thảo ban hành văn bản quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan tổ chức quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Bản thảo văn bản là bản được viết hoặc đánh máy hình thành trong quá trình soạn thảo một văn bản của cơ quan tổ chức 2. Bản gốc văn bản là bản thảo cuối cùng được người có thẩm quyền duyệt 3. Bản chính văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung và thể thức văn bản được cơ quan tổ chức ban hành. Bản chính có thể được làm thành nhiều bản có giá trị như nhau 4. Bản sao y bản chính là bản sao đầy đủ chính xác nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức quy định. Bản sao y bản chính phải được thực hiện từ bản chính 5. Bản trích sao là bản sao một phần nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức quy định. Bản trích sao phải được thực hiện từ bản chính 6. Bản sao lục là bản sao đầy đủ chính xác nội dung của văn bản được thực hiện từ bản sao y bản chính và trình bày theo thể thức

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.