tailieunhanh - Master gmat 2010 part 57

The correct answer is (D). To answer the question, there’s no way around doing some pencil-work. You need to solve for x in each equation, then square it. Let’s start with statement (2), which is a bit easier to work with: 2x 1 5 5 1 2x 5 24 x 5 22 x2 5 4 Now let’s tackle statement (1), which presents a more complex equation: ~x 2 3!2 5 ~x 1 7!2 ~x 2 3!~x 23! 5 ~x 1 7!~x 1 7! x2 2 6x 1 9 5 x2 1 14x 1 49 20x 5 240 x 5.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.