tailieunhanh - Văn bản Chỉ thị 33/2004/CT-TTg

Chỉ thị 33/2004/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 33 2004 CT-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 9 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2006 - 2010 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 do Đại hội Đảng lần thứ IX đề ra và đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới. Để xây dựng tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các ngành các cấp từ Trung ương địa phương và cơ sở quán triệt một số vấn đề sau I. YÊU CẦU ĐỐI VỚI KẾ HOẠCH 5 NĂM 2006 - 2010 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 cần đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện và sâu sắc hơn các mặt hoạt động kinh tế - xã hội gắn với hội nhập kinh tế quốc tế. Cần đặt lên hàng đầu chất lượng của sự phát triển tăng trưởng kinh tế nhanh với hiệu quả và sức cạnh tranh cao bảo đảm cân đối kinh tế vĩ mô phát huy mạnh mẽ nhân tố con người đầu tư nhiều hơn cho phát triển nguồn nhân lực đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đẩy lùi các tệ nạn xã hội bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. Các ngành các cấp từ Trung ương đến địa phương cần 1. Xem xét điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành sản phẩm đặc biệt sớm điều chỉnh quy hoạch của các ngành thép xi măng ô tô quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng lãnh thổ phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị trường bao quát được các thành phần kinh tế và có tầm nhìn xa đến năm 2020. 2. Các mục tiêu kế hoạch cần tính đến nước ta đã đến thời kỳ hội nhập đầy đủ vào Khu vực mậu dịch tự do ASEAN AFTA và bước đầu vào Tổ chức thương mại thế giới WTO phải cạnh tranh gay gắt trong sự hợp tác song phương và đa phương đa dạng hơn. 3. Tập trung nhiều hơn vào các mục tiêu chất lượng tăng trưởng trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 thu hẹp các chỉ tiêu số lượng mở rộng các chỉ tiêu chất lượng tăng trưởng và phát .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.