tailieunhanh - Thông tư số 07/2001/TT-BVCSTE

Thông tư số 07/2001/TT-BVCSTE về ngày gia đình Việt Nam do Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 4/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về ngày gia đình Việt Nam | UỶ BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM Việt nam Số 07 2001 TT-BVCSTE CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 6 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA UỶ BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM VIỆT NAM SỐ 07 2001 TT-BVCSTE NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC hiện quyết ĐỊỊ H SỐ 72 2001 QĐ-TTG Ị GÀY 4 5 2001 CỦA THỦ TƯỚỊ G CHÍỊ H PHỦ VỀ Ị GÀY GIA ĐÌỊ H VIỆT Ị AM Thực hiện Điều 3 của Quyết định số 72 2001 QĐ-TTg ngày 4 5 2001 của Thủ tướng Chính phủ về Ị gày gia đình Việt Ị am Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Ị am hướng dẫn thực hiện như sau 1. Triển khai thực hiện Quyết định số 72 2001 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngày Gia đình Việt Ị am nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng chính quyền các ngành các đoàn thể tổ chức xã hội gia đình và mọi công dân trong việc xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc. 2. Để thực hiện mục tiêu trên đề nghị các Bộ ngành đoàn thể và các địa phương quán triệt các yêu cầu sau - Xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc là một phong trào vận động xã hội rộng lớn nhằm phát huy vai trò của từng gia đình trong chiến lược phát triển con người. - Phát động phong trào Xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và các phong trào của các bộ ngành đoàn thể địa phương có liên quan đến gia đình. - Tổ chức Ị gày gia đình Việt Ị am thống nhất từ Trung ương đến cơ sở với những nội dung cụ thể thiết thực đồng thời tạo điều kiện để phát huy tính chủ động sáng tạo của địa phương và cơ sở trong việc lựa chọn những hình thức tổ chức phù hợp với tâm lý tập quán và nguyện vọng của người dân của từng vùng miền dân tộc khác nhau. 3. Ị ội dung cần tập trung thực hiện . Truyền thông vận động xã hội - Tuyên truyền sâu rộng quan điểm đường lối chính sách của Đảng và nhà nước về gia đình bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức diễn đàn biểu dương khen thưởng tổ chức các .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
299    137    2    24-03-2023
3    150    3    24-03-2023
21    123    0    24-03-2023
4    133    0    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.