tailieunhanh - Nghị định 111/2004/NĐ-CP

Nghị định 111/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 111 2004 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 4 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 111 2004 NĐ-CP ngày 08 THÁNG 4 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH LƯU TRỮ QUỐC GIA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ NGHỊ ĐỊNH Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia về quản lý công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội tổ chức xã hội tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức kinh tế đơn vị vũ trang nhân dân sau đây gọi chung là cơ quan tổ chức và cá nhân. Điều 2. Thành phần tài liệu Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam 1. Thành phần tài liệu Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Đảng quy định. 2. Thành phần tài liệu Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam bao gồm a Tài liệu của các cơ quan tổ chức của Nhà nước nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam b Tài liệu của các cơ quan tổ chức của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và các tổ chức khác thuộc chính quyền cách mạng trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 c Tài liệu của các cơ quan tổ chức của chế độ phong kiến Việt Nam d Tài liệu của các cơ quan tổ chức thực dân đế quốc xâm lược trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 đ Tài liệu của các cơ quan tổ chức của Việt Nam cộng hòa e Tài liệu của các tổ chức khác theo quy định của pháp luật g Tài liệu của các nhân vật lịch sử tiêu biểu các gia đình dòng họ tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử. Điều 3. Tài liệu riêng của cá nhân gia đình dòng họ 1. Tài liệu riêng của cá nhân gia đình dòng họ tiêu biểu sau đây gọi chung là cá nhân có giá trị như quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia bao gồm a Tiểu sử gia phả .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.