tailieunhanh - Kỹ thuật chuyển mạch

Kỹ thuật chuyển mạch là một trong những kỹ thuật nền tảng trong các mạng truyền thông. Sự phát triển của kỹ thuật chuyển mạch luôn gắn liền với sự phát triển của hạ tầng mạng. Để đáp ứng yêu cầu nhận thức về các khía cạnh kỹ thuật chuyển mạch của các lớp đại học từ xa, nhóm tác giả thực hiệnbiên soạn bài giảng "cơ sở chuyển mạch 1" dựa trên khung đề cương của học viện bưu chính viễn thông ban hành | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG e CHƯƠNG TRlNH PTỈT ĐAO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH 1 Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2007 KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH 1 Biên soạn THS. HOÀNG TRỌNG MINH THS. NGUYỄN THANH TRÀ LỜI NÓI ĐẦU Kỹ thuật chuyển mạch là một trong những kỹ thuật nền tảng trong các mạng truyền thông. Sự phát triển của kỹ thuật chuyển mạch luôn gắn liền với sự phát triển của hạ tầng mạng. Để đáp ứng yêu cầu nhận thức về các khía cạnh kỹ thuật chuyển mạch của các lớp Đại học từ xa nhóm tác giả thực hiện biên soạn bài giảng Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch 1 dựa trên khung đề cương của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông ban hành. Với cách thức tiếp cận từ các vấn đề mang tính cơ sở tiến tới các giải pháp kỹ thuật và giải pháp công nghệ nhóm biên soạn thực hiện bố cục nội dung bài giảng thành 4 chương. Các chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực chuyển mạch gồm các cơ chế hoạt động và kỹ thuật điều khiển hệ thống chuyển mạch các giải pháp kỹ thuật chuyển mạch giải pháp công nghệ cơ bản trong mạng viễn thông và mạng máy tính. Tiêu đề của các chương như sau Chương 1. Giới thiệu chung về kỹ thuật chuyển mạch Chương 2. Kỹ thuật chuyển mạch kênh Chương 3. Kỹ thuật chuyển mạch gói Chương 4. Kỹ thuật chuyển mạch tiên tiến Các vấn đề cơ sở toán liên quan tới lĩnh vực chuyển mạch sự phát triển của kỹ thuật mạng và vị trí chức năng cũng như tầm quan trọng của kỹ thuật chuyển mạch được trình bày trong chương 1. Chương 2 là các khía cạnh mấu chốt nhất trong kỹ thuật chuyển mạch kênh bao gồm các dạng tín hiệu chuyển mạch cấu trúc ma trận chuyển mạch và các nguyên lý cơ bản của kỹ thuật chuyển mạch kênh. Các nhìn nhận về hệ thống chuyển mạch gói trên phương diện phân lớp theo mô hình OSI kiến trúc phần cứng và các cơ sở kỹ thuật chuyển mạch gói định tuyến và báo hiệu của hệ thống chuyển mạch gói được trình bày trong chương 3. Chương 4 đề cập tới các giải pháp kỹ thuật và giải pháp công nghệ chuyển .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.