tailieunhanh - Quyết định số 265/QĐ-UBDT

Quyết định số 265/QĐ-UBDT về việc ban hành quy chế làm việc của Báo Dân tộc và Phát triển do Ủy ban Dân tộc ban hành | ỦY BAN DÂN TỘC Số 265 QĐ-UBDT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 09 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN Căn cứ Nghị định số 51 2003 NĐ-CP ngày 16 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc. Căn cứ Quyết định số 136 QĐ-UBDTMN ngày 05 0802002 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi nay là Uỷ ban Dân tộc về việc thành lập Tuần báo Dân tộc và Phát triển. Căn cứ Quyết định số 239 2003 QĐ-UBDTngày 27 10 2003 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về Quy chế làm việc của Uỷ ban Dân tộc. Căn cứ Quyết định số 260 2003 QĐ-UBDT ngày 17 11 2003 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của báo Dân tộc và Phát triển. Theo đề nghị của Tổng Biên tập báo Dân tộc và Phát triển và Vụ Trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Báo Dân tộc và Phát triển . Điều 2 Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Tổng Biên tập báo Dân tộc và Phát triển Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Uỷ ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC PHÓ CHỦ NHIỆM Sơn Song Sơn QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN Ban hành kèm theo Quyết định số 265 QĐ-UBDTngày 29 tháng 9 năm 2004 Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Báo Dân tộc và Phát triển được thành lập theo Quyết định số 136 QĐ-UBDT ngày 05 8 2002 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi nay là Uỷ ban Dân tộc Báo thực hiện chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 260 2003 QĐ-UBDT ngày 17 11 2003 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc. Hoạt động của Báo theo Luật Báo chí và tôn chỉ mục đích đã quy định trong giấy phép số 316 GP-BVHTT ngày 23 7 2002 của Bộ Văn hoá - Thông tin. Điều 2 Mối quan hệ làm việc của Báo với cấp trên và các vụ các đơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.