tailieunhanh - Thông tư liên tịch 104/2002/TTLT-BQP-BTC

Thông tư liên tịch số 104/2002/TTLT-BQP-BTC về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31/12/1960 trở về trước do Bộ Quốc Phòng - Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31/12/1960 trở về trước. | BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TÀI CHÍNH Số 104 2002 TTLT-BQP-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 8 năm 2002 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 104 2002 TTLT-BQP-BTC NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊỊ H SC 47 2002 QĐ-TTG Ị GÀY 11 4 2002 CỦA THỦ TƯỚỊ G CHÍỊ H PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI QUÂỊ ỊHÂỊ CÔỊ G Ị HÂỊ VIÊỊ QUỐC PHÒỊ G THAM GIA KHÁỊ G CHIẾỊ CHỐỊ G PHÁP ĐÃ PHỤC VIÊỊ GIẢI Ị GŨ THÔI VIỆC TỪ Ị GÀY 31 12 1960 TRỞ VỀ Trước Thi hành Quyết định số 47 2002 QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân QỊ công nhân viên quốc phòng CỊ VQP tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên giải ngũ thôi việc từ ngày 31 12 1960 trở về trước sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương tại Công văn số 1337 CV TCTW ngày 05 tháng 6 năm 2002 Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội tại Công văn số 2373 LĐTBXH-TL ngày 19 7 2002 Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ tại Công văn số 79 BTCCBCP-TL ngày 04 tháng 7 năm 2002 và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Ị am tại Công văn số 202 CV-CCB ngày 21 tháng 6 năm 2002 Liên Bộ Quốc phòng - Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN 1. Đối tượng và điều kiện áp dụng Quân nhân bộ đội chủ lực bộ đội địa phương công nhân viên quốc phòng thuộc các cơ quan đơn vị quân đội có thời gian tham gia kháng chiến chống Pháp nhập ngũ tuyển dụng vào quân đội từ ngày 22 12 1944 đến trước ngày 20 7 1954 đã phục viên giải ngũ thôi việc từ ngày 31 12 1960 về trước không thuộc diện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hàng tháng hoặc hưởng chế độ bệnh binh theo Ị ghị định số 500 Ị Đ-LB ngày 12 11 1958 của Liên Bộ Cứu tế Xã hội - Tài chính - Quốc phòng và Ị ghị định số 523 TTg ngày 06 12 1958 của Thủ tướng Chính phủ thuộc một trong các trường hợp sau đây a Quân nhân CỊ VQP do bị thương hoặc sức khoẻ yếu hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc do không có nhu cầu sử dụng được đơn vị cho về gia đình trước ngày 20 7 1954 b Quân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.