tailieunhanh - Quyết định số 93/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 93/2001/QĐ-TTg về "Tháng hành động phòng, chống ma tuý" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý" do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 93 2001 QĐ-TTg Hà Nội ngày 13 tháng 6 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 93 2001 QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG MA TUÝ VÀ NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHỐNG MA TUÝ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại tờ trình số 710 C11 VPU ngày 23 tháng 5 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Hàng năm lấy tháng 6 là Tháng hành động phòng chống ma tuý và ngày 26 tháng 6 là Ngày toàn dân phòng chống ma tuý . Điều 2. Trong Tháng hành động phòng chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng chống ma tuý hàng năm Bộ Công an - Cơ quan Thường trực phòng chống ma tuý của ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các thành viên của ủy ban Quốc gia và các Bộ ngành liên quan ủy nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận chỉ đạo tăng cường các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý trong toàn quốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng chống ma tuý động viên khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống ma tuý. Điều 3. Bộ Văn hoá - Thông tin Đài Truyền hình Việt ẩ am Đài Tiếng nói Việt ẩ am các cơ quan thông tin báo chí Trung ương và địa phương có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống ma tuý nhân Tháng hành động phòng chống ma tuý và ẩ gày toàn dân phòng chống ma tuý . Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 5. Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Gia Khiêm Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.