tailieunhanh - Quyết định số 14/2004/QĐ-BVHTT

Quyết định số 14/2004/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng Di tích Quốc gia do Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành | BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN Số 14 2004 QĐ-BVHTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 04 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN Căn cứ Nghị định số 63 2003 NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92 2002 NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa Căn cứ hồ sơ di tích và đế nghị của Chủ tịch Uy ban nhân dân thành phố Hà Nội Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Xếp hạng Di tích lịch sử khu phố cổ Hà Nội Các phường Hàng Bạc Hàng Buồm Hàng Bồ Hàng Bông Hàng Mã Cửa Đông Lý Thái Tổ Đồng Xuân Hàng Gai Hàng Đào quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội. Điều 2 Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin. Điều 3 Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh theo luật định Điều 4 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 5 Chánh Văn phòng Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin thành phố Hà Nội và Trưởng ban quản lý phố cổ Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN Phạm Quang .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.