tailieunhanh - Quyết định số 145/2004/QĐ-UB

Quyết định số 145/2004/QĐ-UB về việc Ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Cải tạo chỉnh trang Làng Linh Đàm-Xã Hoàng Liệt-Huyện Thanh Trì-Hà Nội( nay là Phường Hoàng Liệt–Quận Hoàng Mai)Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 145 2004 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 09 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT CẢI TẠO CHỈNH TRANG LÀNG LINH ĐÀM - XÃ HOÀNG LIỆT - HUYỆN THANH TRÌ - HÀ NỘI NAY LÀ PHƯỜNG HOÀNG LIỆT - QUẬN HOÀNG MAI - TỶ LỆ 1 500 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội Căn cứ Nghị định số 91 CP ngày 17 8 1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị Căn cứ Quyết định số 144 2004 QĐ - UB ngày 17 tháng 9 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cải tạo chỉnh trang Làng Linh Đàm - Xã Hoàng Liệt Huyện Thanh Trì nay là Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Tỷ lệ 1 500. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Tờ trình số 1647 2004 TTr -QHKT ngày 13 8 2004. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Cải tạo chỉnh trang Làng Linh Đàm - Xã Hoàng Liệt - Huyện Thanh Trì nay là Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Tỷ lệ 1 500. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3 Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Giám đốc các Sở Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Kế hoạch và Đầu tư Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Giao thông công chính Tài chính Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai Chủ tịch UBND Phường Hoàng Liệt Giám đốc Thủ trưởng các Sở Ban Ngành các tổ chức cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. T M UỶ BAN nhân dân thành PHỐ HÀ NỘI CHU TỊCH Nguyễn Quốc Triệu ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT CẢI TẠO CHỈNH TRANG LÀNG LINH ĐÀM - XÃ HOÀNG LIỆT - HUYỆN THANH TRÌ NAY LÀ PHƯỜNG HOÀNG LIỆT - QUẬN HOÀNG MAI - TỶ LỆ 1 500 Ban hành theo Quyết định số 145. 2004 QĐ-UB ngày 17 tháng 9 năm 2004 của UBND Thành phố Hà Nội Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Điều lệ này hướng dẫn việc quản

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.