tailieunhanh - Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Tham khảo tài liệu 'hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa chính phủ cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀCHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC IRELAND VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường đầu tư của các công dân và Công ty thuộc quốc gia này trên lãnh thổ quốc gia kia Nhận thấy rằng việc khuyến khích và bảo hộ có đi có lại những hoạt động đầu tư như vậy trên cơ sở thoả thuận quốc tế sẽ có lợi cho việc khuyến khích sáng kiến kinh doanh cá nhân và làm tăng sự thịnh vượng ở cả hai quốc gia Đã thoả thuận như sau Điều 1 Cácđịnh nghĩa Theo Hiệp định này a Đầu tư nghĩa là mọi loại tài sản cụ thể nhưng không chỉ bao gồm i Động sản bất động sản và các quyền tài sản khác như thế chấp thế nợ hoặc cầm cố ii Cổ phần cổ phiếu giấy nhận nợ của Công ty và bất kỳ hình thức hay sự tham gia nào khác trong Công ty iii Quyền đòi tiền hoặc quyền yêu cầu đối với bất kỳ sự thực hiện nào theo hợp đồng có giá trị tài chính iv Các quyền sở hữu trí tuệ uy tín kinh doanh quy trình và bí quyết kỹ thuật v Tô nhượng kinh doanh theo luật định hoặc theo hợp đồng kể cả các tô nhượng về tìm kiếm nuôi trồng chiết xuất hoặc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Mọi thay đổi về hình thức tài sản đã đầu tư không ảnh hưởng đến đặc tính của chúng như là các khoản đầu tư và thuật ngữ đầu tư bao gồm tất cả các khoản đầu tư cho dù được thực hiện trước hoặc sau ngày Hiệp định này có hiệu lực b Thu nhập nghĩa là những khoản tiền thu được từ đầu tư cụ thể nhưng không chỉ bao gồm lợi nhuận lãi các khoản thu từ vốn cổ tức tiền bản quyền và phí c Công dân nghĩa là i Về phía Vương quốc Anh và Bắc Ireland thể nhân có tư cách là công dân Vương quốc Anh và Bắc Ireland theo luật có hiệu lực ở Vương quốc Anh và Bắc Ireland ii Về phía Việt Nam bất cứ người nào là công dân của Việt Nam theo luật pháp Việt Nam d Công ty nghĩa là i Về phía Vương quốc Anh và Bắc Ireland các Công ty các hãng và hiệp hội được thành

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.