tailieunhanh - Master gmat 2010 part 56

One manifestation of the so-called “information age” is a feedback effect in which, as faster and faster means of access to information are devised, the sheer amount of new information generated grows exponentially. (A) as faster and faster means of access to information are devised (B) by devising ever-increasingly fast access (C) as they devise means of access that are faster and faster (D) as faster and faster access becomes devised (E) as faster and faster means of access is devised 25. Contrary to earlier physicists, all of whom shared the assumption that time is constant, expressing a.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.