tailieunhanh - Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT

Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch hành động về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2004- 2010 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành | BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số 04 2004 QĐ-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 04 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2004- 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993 Căn cứ Nghị định số 91 1999 NĐ- CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Căn cứ Nghị định số 109 2003 NĐ- CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước Căn cứ Quyết định số 845 TTg ngày 22 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động đa dạng sinh học của Việt Nam . Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2004- 2010. 1. Mục tiêu a Mục tiêu tổng quát Bảo tồn và phát triển bền vững đất nước ngập nước ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xă hội xoá đói giảm nghèo bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường và đa dạng sinh học. b Mục tiêu cụ thể đến năm 2006 - Hoàn thiện cơ chế phù hợp liên ngành trong việc bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. - Lồng ghép vấn đề bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước trong các văn bản quy phạm phát luật đang soạn thảo hoặc sửa đổi bổ sung đặc biệt là Luật Bảo vệ môi trường Luật Bảo vệ và phát triển rừng Luật Khoáng sản Luật Tài nguyên nước và Luật Đa dạng sinh học. - Xây dựng các chính sách khuyến khích người dân địa phương tham gia bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. - Xây dựng và áp dụng các hướng dẫn về bảo tồn và phát triển bền vững đất nước tại các vùng đất ngập nước đặc thù. - Xây dựng cơ sở dữ liệu về các vùng đất ngập nước quan trọng. - Xây dựng các mô hnh sử dụng khôn khéo và phát triển bền .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.