tailieunhanh - Hiệp định số 91/2004/LPQT

Hiệp định số 91/2004/LPQT về việc lãnh sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a | BỘ NGOẠI GIAO Số 91 2004 LPQT Hà Nội ngày 16 tháng 9 năm 2004 Hiệp định lãnh sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a có hiệu lực từ ngày 06 tháng 8 năm 2004. . TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIÈU ƯỚC QUỐC TẾ PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Hoàng Anh HIỆP ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ Ô-XTƠ-RÂY-LI-A dưới đây gọi là các Bên . Mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ lãnh sự giữa hai nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ các quyền và lợi ích của Nhà nước và công dân hai nước mong muốn thúc đẩy các quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Mong muốn mở rộng và phát triển các quy định của Công ước Viên về quan hệ lãnh sự. Đã quyết định ký Hiệp định này và thỏa thuận như sau Điều 1. Định nghĩa Vì mục đích của Hiệp định này những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau a Viên chức lãnh sự là những người kể cả người đứng đầu cơ quan lãnh sự được bổ nhiệm thực hiện các chức năng lãnh sự. b Công dân Nước cử là những người mang quốc tịch Nước cử kể cả pháp nhân của Nước cử. c Tầu thuỷ của Nước cử là những phương tiện nổi mang cờ Nước cử và hoạt động theo luật của nước đó trừ các tầu quân sự. d Tầu bay của Nước cử là những phương tiện bay đã đăng ký tại Nước cử và mang ký hiệu đăng ký bay của nước đó trừ tầu bay quân sự. Điều 2. Thông báo cho Nước tiếp nhận về việc bổ nhiệm việc đến và đi. Bộ Ngoại giao Nước cử sẽ thông báo sớm bằng văn bản cho Nước tiếp nhận về a Họ và tên cấp bậc của một thành viên cơ quan lãnh sự ngày người đó đến và đi hẳn hoặc thôi công tác cũng như bất cứ thay đổi nào liên quan đến địa vị và chức vụ của người đó tại cơ quan lãnh sự b Họ và tên quốc tịch ngày đến ngày đi hẳn của một người thuộc gia đình một thành viên cơ quan lãnh sự cùng sống trong một hộ và khi một người trở thành hoặc thôi không còn là thành viên của gia đình đó nữa c Họ và tên quốc tịch công việc ngày đến và ngày đi hẳn của nhân viên phục vụ riêng hoặc khi họ không còn là nhân viên phục vụ riêng nữa. d Việc tuyển dụng và thải hồi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.