tailieunhanh - Hiệp định viện trợ hàng hoá nông nghiệp theo đạo luật lương thực vì sự tiến bộ giữa Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hiệp định về viện trợ hàng hoá nông nghiệp theo đạo luật lương thực vì sự tiến bộ giữa Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam | HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ VIỆN TRỢ HÀNG HOÁ NÔNG NGHIỆP THEO ĐẠO LUẬT LƯƠNG THỰC vì sự tiến bộ LỜI MỞ ĐẦU Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thông qua cơ quan tín dụng hàng hoá dưới đây gọi tắt là CCC và Chính phủ cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới đây gọi tắt là Bên điều phối thông qua Bộ Tài chính. Với nỗ lực sử dụng nguồn lương thực của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để hỗ trợ cho các nước đã cam kết hướng theo hoặc mở rộng cácyếu tố kinh doanh tự do trong nền kinh tế nông nghiệp của mình thông qua các thay đổi về giá cả hàng hoá tiếp thị khả năng đầu vào phân phối và sự tham gia của khu vực tư nhân Nhận thấy rằng mức độ mà Bên điều phối được cam kết và đang thực hiện chính sách để khuyến khích tự do kinh tế sản xuất trong nước và tư nhân cho tiêu dùng trong nước và sự hình thành và mở rộng thị trường trong nước đáp ứng được việc mua và bán các sản phẩm đó và Với mong muốn tạo ra những nhận thức điều chỉnh việc viện trợ hàng hoá nông nghiệp cho Bên điều phối đối với việc phân phối tại Việt ẩ am theo Đạo luật Lương thực vì Tiến bộ năm 1985 được sửa đổi Đã thoả thuận như sau Phần 1 CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG A Hiệp định này dựa trên các điều khoản và điều kiện nêu tại mục 7 phần 1499 trừ khi có quy định khác được nêu ra cụ thể trong Hiệp định này. B CCC đồng ý cung cấp cho Bên điều phối các hàng hoá nông nghiệp với số lượng được quy định cụ thể tại phần II mục I dưới đây gọi tắtlà hàng hoá để trợ giúp tại Việt ẩ am và trong phạm vi được quy định tại Phần II mục II và III thanh toán chi phí vận chuyển đường biển và các chi phí khác có liên quan đến việc cung cấp hàng hoá này. C Bên điều phối đồng ý chỉ sử dụng các hàng hoá theo đúng Hiệp định này và theo kế hoạch hành động đã được duyệt tại Phụ lục A đính kèm và là một phần của Hiệp định này và sẽ không bán hoặc đổi các hàng hoá khác trừ trường hợp quy định tại Phụ lục A hoặc trường hợp cụ thể khác được CCC chấp thuận bằng văn bản. D Trừ khi được CCC

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.