tailieunhanh - Master gmat 2010 part 55

Is the area of Quadrilateral R greater than the area of Quadrilateral S? (1) The perimeter of R is greater than the perimeter of S. (2) R and S are both squares. 27. If x N y 5 x(x 2 y), then (21 N 22) N (1 N 2) 5 (A) (B) (C) (D) (E) 28. 22 21 0 1 2 30. Distribution Q {15, 10, x, 7, 12, 10} has a median of 11. Which of the following describes all possible values of x? (A) (B) (C) (D) (E) x x x x x ≥ 10 5 11 5 12 5 10 or 12 ≥ 12

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.