tailieunhanh - Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg

Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 14 2001 CT-TTg Hà Nội ngày 11 tháng 6 năm 2001 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 40 2000 QH10 CỦA QUỐC HỘI Thực hiện Ị ghị quyết số 14-Ị Q TW ngày 11 tháng 01 năm 1979 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IV từ năm học 1981 - 1982 các trường phổ thông đã triển khai dạy và học về cơ bản theo chương trình và sách giáo khoa thống nhất từ lớp 1 đến lớp 12. Bộ chương trình và sách giáo khoa đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện có kết quả nhiệm vụ xây dựng một hệ thống giáo dục phổ thông thống nhất trong phạm vi cả nước tạo điều kiện hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện phổ cập trung học cơ sở ổn định phát triển và nâng cao dần chất lượng giáo dục phổ thông trong 20 năm qua. Đến nay trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trước sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của kinh tế - xã hội của khoa học - công nghệ nói chung và khoa học giáo dục nói riêng chương trình và sách giáo khoa hiện hành đã bộc lộ những hạn chế và bất cập. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có một bước chủ động chuẩn bị cho việc đổi mới chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. ẩ gày 09 tháng 12 năm 2000 Quốc hội đã có ẩ ghị quyết số 40 2000 QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 đã nêu rõ việc khẩn trương biên soạn và đưa vào sử dụng ổn định trong cả nước bộ chương trình và sách giáo khoa phổ thông phù hợp với yêu cầu phát triển mới . Để việc thực hiện ẩ ghị quyết số 40 2000 QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đạt kết quả tốt tạo ra sự chuyển biến quan trọng về chất lượng và hiệu quả giáo dục đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá đất

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.