tailieunhanh - Quyết định số 13/2004/QĐ-BVHTT

Quyết định số 13/2004/QĐ-BVHTT do Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin ban hành ngày 1 tháng 4 năm 2004 về việc ban hành “Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh”. Căn cứ vào Nghị định số 63/2003/NĐ-CP, Nghị định số 52/1999/NĐ-CP, và Công văn số 384/BXD-KTTC. | BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN Số 13 2004 QĐ-BVHTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 04 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN BẢO QUẢN TU BỔ VÀ PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA DANH LAM THẮNG CẢNH BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN Căn cứ Nghị định số 63 2003 NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin Căn cứ Nghị định số 52 1999 NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và các Nghị định số 12 2000 NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2000 Nghị định số 07 2003 NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52 1999 NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ Căn cứ Công văn số 384 BXD-KTTC ngày 29 tháng 03 năm 2004 của Bộ Xây dựng thống nhất để Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành đưa vào áp dụng tập Định mức dự toán bảo quản tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa danh lam thẳng cảnh Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức dự toán bảo quản tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh. Điều 2. Định mức dự toán bảo quản tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh là căn cứ để xây dựng đơn giá lập dự toán cho các dự án công trình bảo quản tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh theo quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Tổ chức cá nhân xây dựng đơn giá lập dự toán bảo quản tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA -THÔNG TIN Phạm Quang .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.