tailieunhanh - Nghị định 165/2004/NĐ-CP

Nghị định 165/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 165 2004 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 9 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 165 2004 NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC VỀ QUẢN LÝ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục. 2. Nghị định này áp dụng đối với hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục của các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội các trường và cơ sở giáo dục sau đây gọi tắt là cơ quan tổ chức Việt Nam với các nước tổ chức quốc tế các trường và cơ sở giáo dục quốc tế cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây gọi tắt là Bên nước ngoài . 3. Việc tiến hành các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đồng thời phải tuân theo các quy định tại Nghị định số 06 2000 NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học và Nghị định số 18 2001 NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá giáo dục nước ngoài tại Việt Nam. Điều 2. Nguyên tắc về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục 1. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục được thực hiện theo nguyên tắc tôn trọng pháp luật phong tục tập quán của mỗi nước bảo đảm tính hiệu quả thiết thực phù hợp với Chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam và theo quy định tại Điều 94 của Luật Giáo dục. 2. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục phải được tiến hành trên cơ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    193    0    23-05-2024
10    171    0    23-05-2024
10    128    0    23-05-2024
75    146    0    23-05-2024
24    116    0    23-05-2024
8    117    0    23-05-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.