tailieunhanh - Quyết định số 92/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 92/2001/QĐ-TTg về việc kiện toàn Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 92 2001 QĐ-TTg Hà Nội ngày 11 tháng 6 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 92 2001 QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC KIỆN TOÀN ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 9 năm 1992 Để công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam hoạt động có hiệu quả Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện những nhiệm vụ sau 1. Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng và kiểm tra thực hiện chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng pháp luật chính sách của Nhà nước có liên quan đến sự bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ. 2. Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật chính sách của Nhà nước đối với phụ nữ tại các Bộ ngành và tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. 3. Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền phổ biến và vận động thực hiện luật pháp chính sách của Nhà nước đối với phụ nữ và Công ước của Liên hợp quốc về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ CEDAW chủ trì soạn thảo báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện Công ước CEDAW ở Việt Nam. 4. Cơ quan đầu mối trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về vấn đề bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ. Điều 2. Thành viên ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam gồm có 1. Mời Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm Chủ tịch ủy ban. 2. Các Phó Chủ tịch ủy ban - 01 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - 01 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. 3. Các ủy viên Uỷ ban - 01 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính - 01 Thứ trưởng Bộ Y tế - 01 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.