tailieunhanh - Quyết định số 798/2002/QĐ-NHNN về việc giảm 30% lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại Nhà nước đối với khách hàng vay thuộc phạm vi chương trình các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định số 798/2002/QĐ-NHNN về việc giảm 30% lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại Nhà nước đối với khách hàng vay thuộc phạm vi chương trình các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 798 2002 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGẦN HÀNG NHÀ NƯỚCSỐ 798 2002 QĐ-NHNN NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIẢM 30 LÃI SUẤT CHO VAY CỦA NGẦN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY THUỘC PHẠM VI CHƯƠNG TRÌNH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN Ở CÁC TỈNH GIA LAI KON TUM ĐẮC LẮC LẦM ĐỒNG. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 2 3 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 754 CP-KTTH ngày 2 7 2002 của Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay thuộc phạm vị Chương trình các xã đặc biệt khó khăn Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Các Ngân hàng thương mại nhà nước giảm lãi suất cho vay 30 so với lãi suất cho vay thông thường đối với khách hàng ở khu vực II miền núi thuộc phạm vi Chương trình các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Gia Lai Kon Tum Đắc Lắc Lâm Đồng quy định tại Quyết định số 1232 1999 QĐ-TTg ngày 24 12 1999 và Quyết định số 42 2001 QĐ-TTg ngày 26 3 2001 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 2. 1- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 8 2002 thay thế mức giảm 15 lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam của các Ngân hàng thương mại nhà nước đối với khách hàng vay ở khu vực II miền núi thuộc phạm vị Chương trình các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Gia Lai Kon Tum Đắc Lắc Lâm Đồng áp dụng theo quy định tại Quyết định số 141 2000 QĐ-NHNNI ngày 21 4 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 2- Số dư nợ vay và các hợp đồng tín dụng đã ký kết đối với khách hàng ở khu vực II miền núi thuộc phạm vi Chương trình các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Gia Lai Kon Tum Đắc Lắc Lâm Đồng chưa giải ngân hoặc chưa giải ngân hết đến cuối ngày 31 7 2002 tiếp tục thực hiện theo các mức lãi suất cho

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.