tailieunhanh - Quyết định số 08/2004/QĐ-BGD&ĐT

Quyết định số 08/2004/QĐ-BGD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI-2004 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 08 2004 QĐ-BGD ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 03 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI-2004 ban hành kèm theo Quyết định số 28 2003 QĐ-BGD ĐT ngày 23 6 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ về quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 85 2003 NĐ-CP ngày 18 7 2003 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sau khi thỏa thuận với Uỷ ban Thể dục Thể thao tại cuộc họp Tiểu ban chuyên môn của Hội khỏe Phù Đổng ngày 13 02 2003 theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI -2004 ban hành kèm theo Quyết định số 28 2003 QĐ-BGD ĐT ngày 23 6 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau 1. Chương I - Phần III a Mục A Đơn vị dự thi Được sửa đổi bổ sung như sau A. Đơn vị dự thi Mỗi Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thành lập một đoàn thể thao học sinh phổ thông tham gia thi đấu các môn theo quy định của Hội khỏe Phù Đổng. Thành phần của đơn vị dự thi bắt buộc phải có 01 Thanh tra viên 01 chuyên viên phòng Tiểu học 01 chuyên viên phòng Trung học. Các thanh tra và chuyên viên có trách nhiệm cùng Tiểu ban nhân sự tại các khu vực và Tiểu ban nhân sự tại vòng chung kết ở Huế kiểm tra chéo hồ sơ nhân sự của các vận động viên dự bị Hội khỏe Phù Đổng khu vực và chung kết . b Mục B - Điểm 4 Đối tượng dự thi Được sửa đổi bổ sung như sau 4. Chỉ tổ chức thi đấu khi mỗi môn thi hoặc mỗi nội dung của môn thi có Vận động viên của 3 đơn vị trở lên tham gia. Riêng những môn mới được đưa vào chương trình thi đấu của Hội khỏe Phù Đổng lần thứ VI như Bóng rổ Thể dục Đá cầu tiểu học được tổ chức khi có từ 2 đơn vị trở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.