tailieunhanh - Quyết định số 63/2004/QĐ-BNV

Quyết định số 63/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Qũy Nước sạch - Vệ sinh môi trường Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành | BỘ NỘIVỤ Số 63 2004 QĐ-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 9 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN ĐIỀU LỆ CỦA QŨY NƯỚC SẠCH - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102 SL-L004 ngày 20 5 1957 quy định về quyền lập Hội Căn cứ Nghị định số 45 2003 NĐ-CP ngày 09 5 2003 của Chính phủ về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ và Nghị định số 88 2003 NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý Hội Căn cứ Nghị định số 177 1999 NĐ-CP ngày 22 12 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của qũy xã hội qũy từ thiện Xét đề nghị của Chủ tịch Qũy nước sạch - Vệ sinh môi trường Việt Nam và ý kiến của Vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt bản Điều lệ của Qũy nước sạch - Vệ sinh môi trường Việt Nam. Điều 2. Qũy nước sạch - Vệ sinh môi trường Việt Nam chịu sự quản lý của nhà nước của Bộ y tế và hoạt động theo Điều lệ Qũy được Bộ Nội vụ phê duyệt. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Chủ tịch Qũy nước sạch - Vệ sinh môi trường Việt Nam Chủ tịch Hội đồng bảo trợ và quản lý Qũy nước sạch - Vệ sinh môi trường Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯởNg Đặng Quốc Tiến ĐIỀU LỆ QŨY NƯỚC SẠCH - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chương 1 TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH Điều 1. Quỹ nước sạch - Vệ sinh môi trường Việt Nam sau đây gọi tắt là Qũy được thành lập nhằm huy động sự tham gia đóng góp tài chính một cách hợp pháp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển khuyến khích tuyên truyền giáo dục toàn dân tham gia sử dụng và bảo vệ nước sạch - Vệ sinh môi trường và xã hội hóa hoạt động nước sạch vệ sinh môi trường. - Tên đầy đủ Quỹ nước sạch - Vệ sinh môi trường Việt Nam - Tên tiếng Anh Vietnam Safe Water and Environmental Sanitation

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.