tailieunhanh - Quyết định 18/2002/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành

Tham khảo tài liệu 'quyết định 18/2002/qđ-bvhtt về việc ban hành quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài do bộ văn hoá- thông tin ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN Số 18 2002 QĐ-BVHTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 18 2002 QĐ-BVHTT NGÀY 29 tháng 7 NĂM 2002 BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP GIẤY PHÉP THANH TRA KIỂM TRA XỬ LÝ VI PHẠM VIỆC THU CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 12 1989 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999 Căn cứ Nghị định số 81 CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Văn hoá - Thông tin Căn cứ Nghị định số 51 2002 NĐ-CP ngày 26 tháng 4 tháng 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí Căn cứ Nghị định số 31 2001 NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin Căn cứ Quyết định số 79 2002 QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ Văn hoá - Thông tin. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành Quy chế cấp giấy phép thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài. Điều 2. Vụ trưởng Vụ Báo chí Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra và thực hiện Quy chế này. Điều 3. Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế cho Quy chế về cấp giấy phép kiểm tra xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài từ vệ tinh TVRO ban hành kèm theo Quyết định số 46 QĐ-BC ngày 10 tháng 1 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin. Những quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ. Phạm Quang Nghị Đã ký QUY CHẾ CẤP GIẤY PHÉP THANH TRA KIỂM TRA XỬ LÝ VI PHẠM VIỆC THU CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI Ban hành kèm theo Quyết định số 18 2002 QĐ-BVHTTngày 29 7 2002

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.