tailieunhanh - Tiếng anh chuyên ngành kế toán part 40

378 Planning and Forecasting historical exchange rates. These procedures are followed when translation (remeasurement) follows the temporal method. Translation under the all-current method and remeasurement under the temporal method are illustrated next.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.