tailieunhanh - Chỉ thị 31/2004/CT-TTg

Chỉ thị 31/2004/CT-TTg về việc phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến hết năm 2005 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2001 - 2005), thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm 2004 - 2005 và Đại hội thi đua toàn quốc VII do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 31 2004 CT-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 9 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG ĐỢT thi đua đặc biệt ttừ nay đến hết năm 2005 NHẰM THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2001-2005 THIẾT THỰC lập thanh tích chào mừng các ngày lễ LỚN TRONG 2 NĂM 2004-2005 VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII Ngày 21 tháng 5 năm 2004 Bộ Chính trị ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra Chỉ thị số 39-CT TW về việc tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phát hiện bồi dưỡng tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Để thực hiện tốt Chỉ thị nói trên Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các đoàn thể nhân dân trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện những công việc cụ thể sau đây 1. Phát động đợt thi đua đặc biệt tập trung sức hoàn thành kế hoạch của những tháng còn lại năm 2004 và cả năm 2005 hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005 thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước - Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 1930 - 3 2 2005 . - Kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30 4 1975 - 30 4 2005 . - Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 5 1890 - 19 5 2005 . - Kỷ niệm 60 năm cách mạng tháng Tám 19 8 1945 - 19 8 2005 và Quốc khánh 2 9 1945 - 2 9 2005 . - Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII vào quý 4 năm 2005 và các ngày kỷ niệm khác trong 2 năm 2004-2005. Khẩu hiệu chung trong đợt thi đua đặc biệt này là. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005 . Với tinh thần đó từng ngành địa phương và cơ sở dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng phải đề rõ được các mục tiêu cụ thể hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội an ninh - quốc phòng của năm 2004 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.