tailieunhanh - Nghị quyết số 09/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2002 do Chính Phủ ban hành

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 09/2002/nq-cp về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2002 do chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHÍNH PHỦ Số 09 2002 NQ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 7 năm 2002 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 09 2002 NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7 NĂM 2002 Ngày 21 tháng 7 năm 2002 Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2002 bàn và quyết nghị các vấn đề sau 1. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình đề án về thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước. Việc thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước là biện pháp quan trọng nhằm đổi mới cơ chế quản lý vốn nhà nước trong các doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường đổi mới mối quan hệ giữa Nhà nước với các doanh nghiệp nhà nước trên nguyên tắc phân định rõ quyền quản lý và quyền sở hữu vốn tại doanh nghiệp bảo đảm cho doanh nghiệp nhà nước thực sự có quyền chủ động kinh doanh tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính trong cơ chế thị trường. Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ tiếp tục hoàn chỉnh đề án và phương án thí điểm trình Chính phủ xem xét quyết định. 2. Chính phủ nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Uỷ viên thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia báo cáo về tình hình điều hành chính sách tiền tệ 6 tháng đầu năm 2002 định hướng điều hành 6 tháng cuối năm 2002 và đến năm 2005. Giao Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ hoàn chỉnh báo cáo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong chỉ đạo thực hiện cần theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quá trình áp dụng cơ chế chính sách mới cơ cấu lại và làm lành mạnh hoá hệ thống các tổ chức tín dụng. theo các mục tiêu đã đề ra. 3. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình báo cáo tình hình kinh tế -xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2002 Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.