tailieunhanh - Bài văn năm đoạn

Bắt đầu có nghĩa là bắt tay vào sắp xếp: Phân tích đề bài, xem đề bài yêu cầu mình phải làm gì. Dùng một cái bút highlight, gạch dưới những từ ngữ quan trọng quyết định đề tài. Sau đó, lên kế hoạch Ví dụ, đề bài ra như sau: Bạn có một món quà rất đáng nhớ. Có thể món quà đó bạn được tặng vào một dịp đặc biệt nào đó hoặc là được tặng không vì một dịp đặc biệt nào. Hãy kể về món quà đó, và nói rõ tại sao đó lại là. | Bài văn năm đoạn Bắt đầu có nghĩa là bắt tay vào sắp xếp Phân tích đề bài xem đề bài yêu cầu mình phải làm gì. Dùng một cái bút highlight gạch dưới những từ ngữ quan trọng quyết định đề tài. Sau đó lên kế hoạch Ví dụ đề bài ra như sau Bạn có một món quà rất đáng nhớ. Có thể món quà đó bạn được tặng vào một dịp đặc biệt nào đó hoặc là được tặng không vì một dịp đặc biệt nào. Hãy kể về món quà đó và nói rõ tại sao đó lại là một món quà đáng nhớ. Kèm theo lý do bạn được tặng miêu tả món quà và cảm xúc của bạn khi bạn nhận món quà đó. Mục tiêu là viết một bài văn miêu tả về món quà bạn được tặng Đối tượng là một món quá đáng nhớ Có ba ý nhỏ Lý do bạn được tặng Miêu tả món quà Cảm xúc của bạn khi bạn nhận món quà đó Hãy lập dàn ý bài văn 5 đoạn đó đừng quên các yếu tố sau Đoạn mở đầu Câu chủ đề món quà đáng nhớ 1. ý lớn 1 Lý do bạn được tặng 2. ý lớn 2 Miêu tả món quà 3. ý lớn 3 Cảm xúc của bạn khi bạn nhận món quà đó Đoạn chuyển Đoạn bổ trợ thứ Đoạn bổ trợ thứ Đoạn bổ trợ thứ nhất 2 3 Nhắc lại ý nhỏ Nhắc lại ý nhỏ Nhắc lại ý nhỏ thứ nhất thứ hai thứ ba Các lí lẽ dẫn Các lí lẽ dẫn Các lí lẽ dẫn chứng ví dụ chứng ví dụ chứng ví dụ Chuyển đoạn Chuyển đoạn Chuyển đoạn Kết đoạn hoặc đoạn tóm tắt Tóm gọn hoặc kết luận bài diễn đạt chủ điềm và các ý lớn trong bài bằng một cách khác. Bắt đầu viết Nghĩ cho thật cẩn thận và xây dựng bài viết hoàn chỉnh một chỉnh từ từ. Chia bài viết thành các phần nhỏ và xây dựng từng đoạn riêng rẽ cẩn thận và đủ ý. Đoạn mở đầu Đoạn mở đầu quyết định hướng và giọng văn của bài Không chỉ có nhiệm vụ giới thiệu chủ đề mà đoạn mở bài còn có nhiệm vụ xác định cách bạn sẽ phát triển bài viết theo hướng nào. Nếu đoạn mở đầu tốt bạn sẽ hướng được người đọc vào bài viết. Nên chăm chút đoạn mở đầu vì một đoạn mở bài tốt rất có hiệu quả lớn. Nhớ dùng các động từ dưới thể chủ động Thể chủ động có hiệu quả hơn nhiều. Áp dụng với tất cả các câu trong đoạn mở bài. Và nên nhớ trừ phi bạn đang viết một bài tự thuật còn không thì không nên dùng đại từ Tôi . Đa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.