tailieunhanh - Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg

Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 245 2003 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 245 2003 QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC GHI NỢ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ Ở ĐẤT Ở ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN Ở CÁC XÃ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 57 2002 NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về nhà ở đất ở và khuyến khích nhân dân vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn yên tâm định cư ổn định đời sống Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cho phép hộ gia đình cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi vùng sâu vùng xa theo Quyết định số 135 1998 QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ và hộ gia đình cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên được cấp đất ở theo Quyết định số 132 2002 QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ khi được nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quyền sử dụng đất ở mà chưa nộp hoặc nộp chưa đủ lệ phí trước bạ theo quy định thì được ghi nợ số lệ phí trước bạ còn thiếu hoặc chưa nộp. Trường hợp hộ gia đình cá nhân đã được ghi nợ lệ phí trước bạ nếu chuyển nhượng chuyển đổi nhà ở đất ở cho tổ chức cá nhân khác thì phải nộp đủ sổ lệ phí trước bạ còn nợ trước khi chuyển nhượng chuyển đổi. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.