tailieunhanh - Quyết định số 61/2004/QĐ-BNV

Quyết định số 61/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt Điều lệ của Hội Cựu giáo chức Việt Nam Bộ Nội vụ ban hành | BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 61 2004 QĐ-BNV Hà Nội ngày 07 tháng 9 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ CỦA HỘI CỰU GIÁO CHỨC VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102 SL-L004 ngày 20 5 1957 quy đính về quyền lập Hội. Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45 2003 NĐ-CP ngày 09 5 2003 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88 2003 NĐ-CP ngày 30 7 2003 quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội. Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam và của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã được Đại hội thành lập lần thứ I ngày 03 tháng 7 năm 2004 thông qua. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chinh phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯỞNG Đặng Quốc Tiến ĐIỀU LỆ HỘI CỰU GIÁO CHỨC VIỆT NAM kèm theo Quyết định số 61 2004 QĐ-BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ngày 07 tháng 9 năm 2004 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức Việt Nam . Chương 1 TÊN GỌI CỦA HỘI TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Điều 1. Tên gọi của Hội Tên gọi của Hội là Hội Cựu giáo chức Việt Nam. Tên giao dịch bằng tiếng Anh VET-ERAN TEACHER ASSOCIATION OF VIETNAM viết tắt là VTAV . Địa chỉ Số 2 Trịnh Hoài Đức Hà Nội. Điện thoại 6405200 Fax Điều 2. Tôn chỉ mục đích của Hội. Hội Cựu giáo chức Việt Nam là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tất cả những người trước đây đã là nhà giáo cán bộ công nhân nhân viên trong tất cả các trường học các cơ sở và cơ quan giáo dục - đào tạo Hội Cựu giáo chức Việt Nam được thành lập nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng năng lực trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của Nhà giáo tiếp tục góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo phục vụ nhiệm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.