tailieunhanh - Master gmat 2010 part 53

The correct answer is (C). Based on the definition of a geometric series in the 28 x 5 . question, all pairs of successive terms must have the same ratio. Thus, 22 x 2 Cross-multiplying, x 5 16; hence x 5 64. The constant multiple is either 2 or 22. If the second term is 14, the sixth term would be (22)(22)(621) 5 (22)(22)5 5 64. If the second term is 24, the sixth term would be (22)(2)5 5 264. 32. The correct answer is (C). This question requires a bit of intuition. The objective is to minimize the.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.