tailieunhanh - Quyết định số 76/2004/QĐ-UB

Quyết định số 76/2004/QĐ-UB về cho phép Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố tiếp nhận bàn giao dự án do Tổ chức Marrie Stopes International (MSI) tài trợ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 76 2004 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 03 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHO PHÉP ỦY BAN DÂN SỐ GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM THÀNH PHỐ TIẾP NHẬN BÀN GIAO DỰ ÁN DO TỔ CHỨC MARRIE STOPES INTERNATIONAL MSI TÀI TRỢ. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Quyết định số 72 2001 QĐ-UB ngày 29 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ Thỏa thuận dự án số JFS 1429 ngày 31 tháng 7 năm 1998 giữa Tổ chức Marrie Stopes International Việt Nam và Ủy ban Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thành phố nay là Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh về chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình dựa vào cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh Xét đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 90 UBdSgD te ngày 08 tháng 3 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay cho phép Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố được tiếp nhận bàn giao dự án Sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình dựa vào cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh do Tổ chức Marrie Stopes International MSI tài trợ thông qua MSI tại Việt Nam. Điều 2. Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố có trách nhiệm phối hợp với MSI Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục bàn giao tiếp nhận dự án theo quy định hiện hành đồng thời tiếp tục quản lý các hoạt động tài chính cơ sở vật chất trang thiết bị của dự án để phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình của thành phố. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Nội vụ Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc Sở Y tế Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    149    0    29-03-2023
7    122    2    29-03-2023
56    123    0    29-03-2023
40    116    0    29-03-2023
4    119    1    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.