tailieunhanh - Thông tư số 63/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí do Bộ Tài chính ban hành

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 63/2002/tt-btc về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ TÀI CHÍNH Số 63 2002 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 7 năm 2002 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 63 2002 TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊỊ H PHÁP LUẬT VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38 2001 PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 57 2002 NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí Căn cứ Chỉ thị số 13 2002 CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 57 2002 NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau I - PHẠM VI ÁP DỤNG 1. Thông tư này áp dụng đối với việc thu nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí được quy định tại Danh mục chi tiết phí lệ phí ban hành kèm theo Ị ghị định số 57 2002 Ị Đ-CP ngày 03 6 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí gọi tắt là Ị ghị định số 57 2002 Ị Đ-CP do các cơ quan nhà nước tổ chức kinh tế đơn vị vũ trang nhân dân đơn vị sự nghiệp tổ chức được nhà nước uỷ quyền tổ chức khác và cá nhân gọi chung là tổ chức cá nhân thực hiện. 2. Thông tư này không áp dụng đối với các loại phí được quy định tại Điều 3 của Ị ghị định số 57 2002 Ị Đ-CP a Các loại phí bảo hiểm phí bảo hiểm xã hội phí bảo hiểm y tế và các loại phí bảo hiểm khác như phí bảo hiểm tiền gửi phí bảo hiểm nhân thọ phí bảo hiểm phi nhân thọ phí tái bảo hiểm. b Hội phí của các tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội tổ chức xã hội tổ chức xã hội - nghề nghiệp câu lạc bộ không quy định tại Danh mục chi tiết phí lệ phí ban hành kèm theo Ị ghị định số 57 2002 Ị Đ-CP như Đảng phí Công đoàn phí Đoàn phí hội phí của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Ị am Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Ị am Hội Cựu chiến binh Việt Ị am Hội Ị ông dân Việt Ị am Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Ị am các câu lạc bộ niên liễm nguyệt liễm của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.