tailieunhanh - Thông báo 125/TB-VPCP về kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn tại Hội nghị sơ kết chương trình 135 và chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm năm 2001, triển khai kế hoạch năm 2002-2005 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 125/TB-VPCP về kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn tại Hội nghị sơ kết chương trình 135 và chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm năm 2001, triển khai kế hoạch năm 2002-2005 do Văn phòng Chính phủ ban hành | VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 125 TB-VPCP Hà Nội ngày 23 tháng 7 năm 2002 THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 125 TB-VPCP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN CÔNG TẠN TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CHƯƠỊ G TRÌỊ H 135 VÀ CHƯƠỊ G TRÌỊ H MỤC TIÊU QUỐC GIA XOÁ ĐÓI GIẢM Ị GHÈO VÀ VIỆC LÀM Ị ĂM 2001 TRIỂỊ KHAI KẾ HOẠCH Ị ĂM 2002-2005 Trong hai ngày 01 và 02 tháng 7 năm 2002 tại Hà Ị ội Phó Thủ tướng Ị guyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Ị guyễn Công Tạn đã chủ trì Hội nghị sơ kết Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm năm 2001 triển khai kế hoạch năm 2002 - 2005. Sau khi nghe Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi Hoàng Đức Ị ghi thay mặt Ban chỉ đạo Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi biên giới và vùng sâu vùng xa Chương trình 135 và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Ị guyễn Thị Hằng thay mặt Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và việc làm trình bày Báo cáo sơ kết thực hiện chương trình năm 2001 và triển khai kế hoạch năm 2002 ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Ị guyễn Tấn Dũng và ý kiến của lãnh đạo các Bộ ngành địa phương Phó Thủ tướng Ị guyễn Công Tạn đã có ý kiến kết luận như sau I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2001 1. Về kết quả thực hiện Chương trình 135 - Ị ăm 2001 đã hợp nhất một sổ Chương trình dự án có cùng mục tiêu đối tượng địa bàn như Chương trình trung tâm cụm xã định canh định cư hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn vào Chương trình 135. Ị hìn chung Chương trình đã đem lại hiệu quả thiết thực phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước để có thêm nguồn lực đầu tư cho Chương trình ngoài số vốn Ị gân sách Ị hà nước trực tiếp đầu tư cho các dự án thuộc Chương trình 135 là tỷ đồng các Bộ ngành đoàn thể Trung ương các tỉnh thành phố có điều kiện các Tổng công ty 91 Quỹ vì người nghèo. đã tích cực ủng hộ giúp đỡ hỗ trợ kết hợp với việc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.