tailieunhanh - Quyết định số 263/2003/QĐ-UB

Quyết định số 263/2003/QĐ-UB về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bảo tàng Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 263 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 18 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO QUYỀN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2003-2005 CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU BẢO ĐẢM MỘT PHẦN CHI PHÍ BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH TRỰC thuộc sở văn HOÁ và thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 10 2002 NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu Căn cứ Thông tư số 25 2002 TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10 2002 NĐ-CP ngày 16 01 2002 của Chính phủ Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4663 TCVG-HCSN ngày 12 tháng 11 năm 2003 về giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu loại 11 QUYẾT ĐỊNH Điều Nay giao quyền tự chủ tài chính theo cơ chế tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên cho Bảo tàng Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Văn hoá và Thông tin như sau - Dự toán thu 366 triệu đồng - Dự toán chi triệu đồng - Ngân sách cấp chi thường xuyên triệu đồng. Điều Dự toán thu chi và ngân sách cấp chi thường xuyên quy định tại Điều 1 được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 và áp dụng trong 3 năm 2003-2005 . Điều Trong thời gian được giao tự chủ tài chính 3 năm 2003-2005 nếu có thay đổi nhiệm vụ ảnh hưởng đến dự toán thu chi so với quyết định giao Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cùng Sở chủ quản và Sở Tài chính xem xét thống nhất trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. Điều Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền Giám đốc Sở Văn hoá và Thông tin và Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . Nơi nhận - Như điều 4 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT. CHỦ TỊCH - Bộ Tài chính -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.