tailieunhanh - Thông tri số 97/TTr-TLĐ

Thông tri số 97/TTr-TLĐ về việc hướng dẫn thực hiện Qui chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành | TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM Số 97 TTR-TLĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 09 năm 2004 THÔNG TRI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUI CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Qui chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn theo Quyết định Số 777 QĐ-TLĐ ngày 26 5 2004 để thực hiện tốt qui chế trên nay hướng dẫn cụ thể như sau 1. về đối tượng khen thưởng. . Các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy chế gồm cả công chức cấp xã cán bộ chuyên trách cấp xã phường thị trấn được hưởng lương đoàn viên công đoàn cán bộ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn Việt Nam làm việc ở nước ngoài cá nhân tổ chức nước ngoài tổ chức quốc tế làm việc tại Việt Nam. . Tập thể và cá nhân tham gia bình xét danh hiệu thi đua quy định tại Điều 4 phải có đăng ký phấn đấu danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm Cá nhân phải có đủ thời gian 9 tháng làm việc liên tục trở lên trong l năm tại l đơn vị. 2. Cờ thi đua chuyên đề Các chuyên đề của Tổng Liên đoàn Liên đoàn lao động tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương công đoàn ngành Trung ương quy định tại các điểm b khoản l và khoản 2 Điều 9 và Điều lo gồm Cờ Xanh- sạch- đẹp bảo đảm an toàn vệ sinh lan động cho chuyên đề bảo hộ lao động Cờ Xây dựng đời sống văn hoá thể dục thể thao cho chuyên đề đời sống văn hoá cơ sở. Các chuyên đề thi đua khác chỉ tặng thưởng vào các dịp sơ kết tổng kết các chương trình công tác các Nghị quyết của Tổng liên đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn ngành trung ương. 3. Đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn là Cán bộ công nhân viên chức lao động quy định tại điểm a khoản l Điều 11 bao gồm cả lao động hợp đồng không xác định thời hạn cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan đơn vị lnrc thuộc Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Công đoàn ngành Trung ương Công đoàn Tổng công ty trực thuộc trung

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.