tailieunhanh - Quyết định 94/2002/QĐ-TTg về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tham khảo tài liệu 'quyết định 94/2002/qđ-ttg về chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương đảng khoá ix do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 94 2002 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 7 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHƯNH PHỦ SỐ 94 2002 QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC hiện NGHỊ QUYẾT HỘI Ị GHỊ LẦỊ THỨ 5 BAỊ CHẤP HÀỊ H TRUỊ G ƯƠỊ G ĐẢỊ G KHOÁ IX THỦ TƯỚNG CHƯNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị quyết số 07 2002 NQ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Ị ghị quyết Hội nghi lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải Đã ký CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍỊ H PHỦ THỰC HIỆỊ Ị GHỊ QUYẾT HỘI ỊGHỊ LẦỊ THỨ 5 BA CHẤP HÀỊ H TRUỊ G ƯƠỊ G ĐẢỊ G khóa IXVỀ tiếp tục đổi Mới phát TRIỂỊ VÀ Ị ÂỊ G CAO HIỆU QUẢ KIỊ H TẾ TẬP THỂ VÀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CƠ CHẾ CHÍỊ H SÁCH KHUYẾỊ KHÍCH VÀTẠO ĐIỀU KIỆỊ PHÁT TRIỂỊ KIỊ H TẾ TƯ Ị HÂỊ Ban hành kèm theo Quyết định số 94 2002 QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH Mục tiêu của Chương trình hành động Chương trình là khẳng định và bổ sung các nhiệm vụ của Chính phủ các Bộ ngành chính quyền địa phương các cấp nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Ị ghị quyết Trung ương tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đổi mới cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân góp phần giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tạo thêm việc làm cải thiện đời sống nhân dân thúc đẩy phân công lao động xã hội chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa phát

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    149    0    29-03-2023
12    121    0    29-03-2023
287    136    0    29-03-2023
23    130    1    29-03-2023
12    124    0    29-03-2023
9    110    0    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.