tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1674-1:2009 - ISO 9683-1:2006

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1674-1:2009 về Quặng sắt - Xác định vanadi - Phần 1: Phương pháp đo màu BPHA quy định phương pháp đo màu sử dụng N-benzoyl-phenylhydroxylamin (BPHA) để xác định hàm lượng vanadi trong quặng sắt. | .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG