tailieunhanh - Quyết định số 64/2002/QĐ-BNN về việc ban hành quy chế tuyển chọn, công nhận, khen thưởng công trình xây dựng chất lượng cao của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 64/2002/qđ-bnn về việc ban hành quy chế tuyển chọn, công nhận, khen thưởng công trình xây dựng chất lượng cao của bộ nông nghiệp và ptnt do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔN --- Số 64 2002 QĐ-BNN Hà Nội ngày 12 tháng 07 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN CHỌN CÔNG NHẬN KHEN THƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG chất lượng cao của bộ nông nghiệp và PTNT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ vào Nghị định số 73 CP ngày 01 11 1995 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và PTNT Căn cứ Thông tư số 08 LBXD ngày 7 1 1992 của Liên Bộ - Uỷ ban KHKT Nhà nước - Bộ Xây dựng - Bộ Giao thông VTBĐ - Bộ Thuỷ lợi nay là Bộ NN PTNT - Hội Xây dựng Việt nam về việc xét thưởng các công trình tiêu biểu chất lượng cao Để nâng cao chất lượng các công trình xây dựng trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ CLSP và Vụ trưởng Vụ Đầu tư xDcB. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển chọn công nhận khen thưởng công trình xây dựng chất lượng cao của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Quy chế này thay thế cho Quy chế tuyển chọn công nhận khen thưởng các công trình tiêu biểu chất lượng cao ban hành kèm theo Quyết định số 168 QĐ KT ngày 03 4 1993 của Bộ Thuỷ lợi nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT . Mọi quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ. Điều 3 Các ông Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và CLSP Vụ Trưởng Vụ Đầu tư XDCB Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán Giám đốc các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Giám đốc các Ban Quản lý dự án và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Phạm Hồng Giang QUY CHẾ TUYỂN CHỌN CÔNG NHẬN KHEN THƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG chất LƯỢNG CAO Ban hành kèm theo Quyết định số 64 2002 QĐ-BNN ngày 12 7 2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng áp dụng Quy chế này

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.