tailieunhanh - Quyết định số 42/2004/QĐ-BNN

Quyết định số 42/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Giải thưởng "Bông lúa vàng Việt Nam" và bản Quy định đăng ký, xét chọn và trao giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 42 2004 QĐ-BNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 09 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN hành giải thưởng BÔNG LÚA VÀNG VIỆTNAM VÀ BẢN QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ XÉT CHỌN VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 86 2003 NĐ-CP ngày 18 7 2003 của Chính phủ về việc Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Để kịp thời khen thưởng các sản phẩm có giá trí kinh tế-xã hội đem lại lợi ích trực tiếp cho Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ và Chánh Văn phòng Bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam và bản Quy định đăng ký xét chọn và trao giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam. Điều 2. Quy định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Điều 3. Chánh văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Cao Đức Phát QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ XÉT CHỌN VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM Ban hành kèm theo quyết định số 42 2004 QĐ-BNNngày 1 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam nhằm động viên khích lệ và ghi nhận những công lao của các tập thể cá nhân đã tạo ra những sản phẩm công trình khoa học phát minh sáng kiến quy trình công nghệ ứng dụng vào thực tế sản xuất của ngành góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng Quy định này áp dụng cho giải thưởng cấp ngành xét chọn và trao cho các sản phẩm là hàng hoá dịch vụ công trình khoa học công nghệ sau đây gọi tắt là sản phẩm thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.