tailieunhanh - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1670:1986

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1670:1986 về Quặng sắt - Phương pháp xác định hàm lượng sắt kim loại thay thế cho TCVN 16701975 quy định phương pháp phân tích xác định hàm lượng sắt kim loại lẫn vào trong quá trình chuẩn bị mẫu. | .