tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1668:2007 - ISO 7335:1987

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1668:2007 về Quặng sắt - Xác định hàm lượng nước liên kết - Phương pháp chuẩn độ Karl fischer quy định phương pháp chuẩn độ sử dụng dung dịch Karl Fischer để xác định hàm lượng nước liên kết trong quặng sắt. | .