tailieunhanh - Các kênh truyền thông không chính thức trong công tác truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình ở nước ta hiện nay - Trương Xuân Trường

Trong công tác nghiên cứu và hoạt động thực tiễn về truyền thông dân số của nước ta hiện nay đã đến lúc cần xem xét và chú ý đến vai trò của các kênh truyền thông không chính thức. nội dung bài viết "Các kênh truyền thông không chính thức trong công tác truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình ở nước ta hiện nay" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này. | Xã hội học số 1 - 1998 93 Các kênh truyền thông không chính thức trong công tác truyền thông dân số - kế hoạch hoá gia đình ở nước ta hiện nay TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG Trong công tác nghiên cứu và hoạt động thực tiễn về truyền thông dân số ở nước ta hiện nay đã đến lúc cần xem xét và chú ý đến vai trò của các kênh truyền thông không chính thức. Bởi mẩy lẽ sau 1 Đó là các kênh mà chúng ta rất khó kiểm soát dù là mong muốn 2 Nó luôn luôn tồn tại bên cạnh con người và hoà nhập vào mọi hoạt động sống của họ nó vốn tồn tại từ lâu và nó luôn luôn ảnh hưởng đến mọi hành vi của con người. Trong công tác truyền thông dân số nó có thể là yếu tố cộng hưởng thúc đẩy cũng có thể là ngăn cản triệt tiêu xu hướng tích cực. Thực chất nó là môi trường sống là hoàn cảnh sống của con người cụ thể được biểu hiện bằng những giao lưu xúc tác xã hội cụ thể. ơ đây chúng tôi tạm đưa ra và khu biệt 4 nhóm thuộc các kênh truyền thông không chính thức là gia đình thân tộc và làng xóm bạn bè và người khác các dịch vụ y tế và văn hoá tư nhân. Trước hết gia đình là một tổ chức căn bản của xã hội. Tổ chức xã hội ấy nguyên khai và cũng bền vững như chính xã hội vậy. Với các chức năng đặc thù của mình gia đình đã biến một loại động vật bậc cao là con người sinh vật trở thành con người trước khi gia nhập xã hội sau đó mới được xã hội hoá nhiều lần để trưởng thành hơn. Vì thế gia đình với kết cấu và các quan hệ của nó là một kênh truyền thông vô cung quan trọng có ảnh hưởng tới nhận thức và hành vi của con người. Trong các quan hệ gia đình thì quan trọng nhất cơ bản nhất là quan hệ vợ chồng. Vai trò của quan hệ này ở Việt Nam từ xưa đã có những câu như Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn hay Con thương cha không bằng bà chăm ông . Các quan hệ khác như bố con ông cháu. nghĩa là các quan hệ thế hệ trong gia đình không phải là không quan trọng nhưng vẫn xếp sau quan hệ vợ chồng. Vì lẽ thứ nhất cùng với sự giải thể của chế độ gia trưởng thì vị trí của người chủ gia đình đã và đang thay đổi. Mặt khác cùng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    40    0    05-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.