tailieunhanh - Quyết định số 74/2004/QĐ-UB

Quyết định số 74/2004/QĐ-UB về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 74 2004 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 30 tháng 03 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SỬA ĐỔI CỦA HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Sắc lệnh số 102 SL L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập Hội và Nghị định số 88 2003 NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý Hội Căn cứ Thông tư số 01 2004 TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88 2003 NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý Hội Căn cứ Quyết định số 3661 QĐ-UB-VX ngày 14 tháng 7 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về đổi tên Hội Bảo trợ Bệnh viện miễn phí thành phố thành Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh Theo biên bản Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 02 năm 2004 Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 109 CV-HBT 04 ngày 09 tháng 3 năm 2004 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 79 TTr-SNV ngày 25 tháng 3 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 4106 1998 QĐ-UB-VX ngày 10 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc Sở Y tế Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố có liên quan và Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh chịu trách .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.