tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7412:2004 - EN 1788:2001

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7412:2004 quy định phương pháp phát hiện các thực phẩm và/hoặc thành phần của thực phẩm đã được chiếu xạ bằng việc phân tích nhiệt phát quang các chất khoáng silicat. Phương pháp này áp dụng cho các loại thực phẩm mà lượng khoáng silicat có thể tách được đáng kể. | .