tailieunhanh - Thông tư số 88/2004/TT-BTC

Thông tư 88/2004/TT-BTC về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi bổ sung Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp | BỘ TÀI CHÍNH Số 88 2004 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 9 năm 2004 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 88 2004 TT-BTC NGÀY 01 THÁNG 09 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG THỐNG TƯ SỐ 128 2003 TT-BTC NGÀY 22 12 2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 164 2003 NĐ-CP NGÀY 22 12 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 164 2003 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 152 2004 NĐ-CP ngày 06 08 2004 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 164 2003 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 128 2003 TT-BTC ngày 22 12 2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164 2003 NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp như sau 1. Đoạn thứ hai mục III phần C được sửa đổi như sau Hộ gia đình cá nhân kinh doanh có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất chuyển quyền thuê đất không nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất chuyển quyền thuê đất theo hướng dẫn tại Thông tư này mà nộp thuế theo quy định của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất hiện hành. 2. Tại tiết Điểm 2 Mục VII phần C thay thế cụm từ tờ khai thuế theo mẫu số 02D TNDN bằng cụm từ tờ khai thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất chuyển quyền thuê đất mẫu số 02C TNDN . 3. Bổ sung tiết vào Điểm 5 mục II phần D như sau . Đối với các hộ gia đình và cá nhân kinh doanh không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hoá đơn chứng từ làm dịch vụ đại lý bán đúng giá ví dụ như đại lý

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.